Okresowe szkolenia BHP on-line zakończone certyfikatem

Dlaczego my?

 • wysoka jakość obsługi
 • pomoc techniczna
 • konsultacje z wykładowcą szkolenia
 • gratisy
 • skutecznie
 • bezpłatna i szybka wysyłka

Certyfikat ukończenia szkolenia

Miniaturka Certyfikatu

Firmy, które nam zaufały

Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Sekcja 1


OFERTA SPECJALNA:

Do każdego szkolenia okresowego BHP:

 • szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników GRATIS
 • szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej GRATIS


Szczegóły szkolenia dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników służb BHP: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów ds. BHP
 • innych osób wykonujących zadania służb BHP

 

Sekcja 2

Ważność szkolenia:  5 lat

Sekcja 3

Cel szkolenia:        

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników   szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 •  metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sekcja 4

 Co zawiera cena:

 • dostęp do szkolenia
 • certyfikat 
 • egzamin
 • przesyłkę
 • pomoc techniczną
 • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
SUPER GRATISY

Do szkolenia dostają Państwo następujące dokumenty BHP:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP 
 • Karte szkolenia wstępnego z instrukcją wypełnienia
 • Program i materiały do przeprowadzenia szkolenia wstępnego (dzięki temu nie będą musieli Państwo wynajmować zewnętrznej firmy do przeprowadzenia szkolenia wstępnego)
 • Akta osobowe: CZEŚĆ A:   skierowanie   pracownika  na   badania    lekarskie,   urząd   pracy,   lista    dokumentów, CZEŚĆ B:informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, kobeta w ciąży – oświadczenie, oświadczenie rodzica, oś. O zapoznaniu się z regulaminem, zapoznanie z ryzykiem zawodowym, koszt uzyskania, upoważnienie Bankowe, oświadczenie o wspólnym rozliczeniu podatkowym, CZEŚĆ C: dane osobowe dla ZUS, PIT-2.
 • Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 • Ocena maszyn – lista kontrolna

Oraz wiele innych wzorów dokumentów:

Instrukcje stanowiskowe: Wzory dokumentów dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej:                                        

1. Instrukcja BHP przy pracach administracyjno-biurowych

2.  Instrukcja BHP niszczarki papieru

3. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki

4. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki podstawowe czynności pracownika przed rozpoczęciem pracy

5. Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki

6. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem

7. Instrukcja BHP przy obsłudze sekretariatu

8. Instrukcja BHP przy obsłudze laminiatora 

9. Instrukcja BHP ręczna krajarka do wycinania wykrojów

10. Instrukcja BHPna stanowisku monter sieci komputerowych

11. Instrukcja BHP przy obsłudze telefaksu

1. Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej
2. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
3. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
4. Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
5. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
8.Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

9. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej z objaśnieniami

Wzory dokumentów dotyczących zagrożeń, wypadków przypracy, wypadków w drodze do lub z pracy i chorób zawodowych:  Wzory dokumentów ogólnych:
1. Akta w sprawie wypadku przy pracy/zrównanego z wypadkiem przy pracy (strona tytułowa) 
2. Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym 
3. Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym 
4. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy 
5. Informacje świadka wypadku przy pracy 
6. Karta kosztów wypadków przy pracy 
7. Karta oceny ryzyka zawodowego 
8. Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego , w skali 5-stopniowej 
9. Karta wypadku 
10. Karta wypadku w drodze do lub z pracy 
11. Polecenie powypadkowe 
12. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy) 
13. Protokół powypadkowy ucznia 
14. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy 
15. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy z kartą badań i pomiarów czynników szkodliwych 
16. Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych (włókien azbestu) 
17. Rejestr wypadków przy pracy 
18. Rejestr wypadków uczniów 
19. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby 
20. Skierowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
21. Statystyczna karta wypadku przy pracy/traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy z objaśnieniami 
22. Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy 
23. Wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych - prace ziemne na terenie działającego zakładu pracy
24. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zespołu powypadkowego 
25. Zaświadczenie o wykonywaniu przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym 
26. Zawiadomienie o wypadku przy pracy 
27. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy 
28. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń 
29. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej 
30. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
1. Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym 
2. Karta ewidencji odpadu z objaśnieniami
3. Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
4. Karta izolacyjnego sprzętu ochronnego używanego 
5. Karta przekazania odpadu z objaśnieniami
6. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
7. Karta zgłoszeniowa na szkolenie w zakresie obsługi maszyn budowlanych 
8. Kartoteka elektronarzędzia 
9. Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp  
10. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
11. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace w..., dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp 
12. Protokół kontroli kompleksowej stanu bhp w...
13. Protokół kontroli problemowej/wycinkowej stanu bhp w... 
14. Protokół kontroli złomu 
15. Protokół odbioru technicznego rusztowania 
16. Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego... 
17. Protokół utraty/zniszczenia/przedwczesnego zużycia odzieży roboczej/obuwia roboczego/środków ochrony indywidualnej
18. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
19. Skierowanie na badanie profilaktyczne 
20. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego 
21. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci 
22. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu komisji bhp 
23. Zarządzenie pracodawcy  w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego) 
24. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
25. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy
Sekcja 5

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 600 zł 550 zł 500 zł 450 zł 400 zł
CENA PROMOCYJNA: 220 zł 200 zł 180 zł 150 zł 130 zł

*Cena promocyjna ważna do odwołania promocji

Sekcja 6

Ramowy program szkolenia:

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp, 

  c) ochrona pracy kobiet i młodocianych, 

  d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, 

  e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  f) ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, 

  h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 

  i) nadzór i kontrola warunków pracy 

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

  a) zagrożenia wypadkowe, 

  b) hałas i drgania mechaniczne, 

  c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, 

  d) czynniki biologiczne 

  e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, 

  f) pola elektromagnetyczne, 

  g) energia elektryczna i elektryczność statyczna, 

  h) mikroklimat środowiska pracy, 

  i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, 

  j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 

  k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów 

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 

5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 

9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sekcja 7

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Zamawiam

CashBill